Kesslerpark

Rijswijk

Rijswijk transformeert, groeit en bloeit. Direct naast station Rijswijk, in de westhoek van de Plaspoelpolder, ligt het Kessler Park, een gebied dat ongeveer 21 hectare beslaat. Met het vertrek van Shell ontstaat nieuwe dynamiek op en rond Kessler Park. Doel van de gemeente Rijswijk is om te komen tot de integrale ontwikkeling van een campus waar werken-wonen-innovatie-ontmoeten bij elkaar komen.

Kessler Park en omgeving is een helder afgebakend gebied. Tegelijkertijd bevindt het zich in diverse invloedssferen en kan daardoor accentverschillen krijgen. Het gebied maakt deel uit van bedrijventerrein Plaspoelpolder. Daarnaast is het onderdeel van de ontwikkelingen in het stationsgebied van Rijswijk en maakt het deel uit van de Stads-As; de zone waarbinnen Rijswijk haar grootste verdichting heeft gepland. In de laatste plaats kan de ontwikkeling van Kessler Park en omgeving gezien worden in het kader van de vormgeving van de zuidelijke stadsentree: de Lange Kleiweg.

De ambitie voor Kessler Park en omgeving is het maken van een goed bereikbaar en aantrekkelijk campusmilieu. Bedrijvigheid en 2000 woningen binnen een fijnmazige structuur van hoven en pleinen. Het gebied krijgt dynamisch-stedelijke kwaliteiten waardoor het levendiger zal worden en de verblijfskwaliteiten zullen toenemen. Het campusmilieu heeft een aantrekkelijke interne samenhang, maar is tegelijk goed verbonden met het station en de omgeving. Om deze ambities waar te maken zal aan een drietal ruimtelijke aspecten worden gewerkt: verdichting combineren met vergroening en verlevendiging, verblijven en verplaatsen bij elkaar brengen, en gebouwen realiseren die zich lenen voor werken én wonen én andere functies.

In de structuur van de openbare ruimte is een prominente plaats ingeruimd voor een grote groene en stedelijke ruimte; het Stadsveld. Op deze plek komen alle lange lijnen van, in en rond het gebied bij elkaar, waardoor het optimaal zijn centrale positie kan innemen. Als groene leegte heeft het veld een multifunctioneel karakter.

De openbare ruimte zal zich onder andere gaan focussen op meer verblijf en een aangename verbinding voor fietsers en voetgangers. Om een klimaat-adaptieve, robuuste en duurzame inrichting mogelijk te maken zal de inrichting van het gebied veranderen. Meer auto’s in parkeergarages betekent meer ruimte voor stoepen en fietspaden. Meer bomen langs de wegen en ruimte voor de opvang van water. Heldere routes en een aangenaam microklimaat. Hiermee ontwikkelt Kessler Park zich tot een belangrijke plek voor werken en economische ontwikkeling blijven in een levendig, inspirerend en ook levensvatbaar toekomstbestendig stedelijk milieu.

Als ruggengraat van dit Ruimtelijk Kader is een structuurkaart opgesteld. De kaart toont een structuur van openbare ruimte, waarbinnen bouwvelden ontstaan. Voor de bouwvelden als geheel zijn kaders en richtlijnen gesteld, waarbinnen een flexibele invulling mogelijk is. Het Ontwikkelkader vormt de basis voor een duurzame en bestendige gebiedsontwikkeling en is de aanjager van ruimtelijke kwaliteit. Studio Hartzema is sinds 2019 actief in het Kessler Par. Naast het Ruimtelijke Kader zijn onder andere een Ontwikkelkader en kavelpaspoorten opgesteld.

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk Type opdracht: Stedenbouwkundig Ruimtelijk Kader Grootte: 21 ha Looptijd: 2019-heden Status: in ontwikkeling In samenwerking met: Wissing Ruimtelijke Denkers Download: Ontwikkelkader Kesslerpark (pdf)