Radical spaces – Part II

Randstad

Radical Spaces is een eenjarig onderzoeksproject (2021), bedoeld om een reeks onderliggende sociaal-ecologische systemen in de Randstad te verzamelen, te catalogiseren en te vergelijken.

Dit praktijkgerichte onderzoek onderzoekt en vertegenwoordigt stedelijke en peri-urbane groene structuren als hoofdelementen van stedelijke ruimtelijke kwaliteit, en vormt een typologie van interacties tussen het bebouwde en het onbebouwde.  Resultaat van het project is de ontwikkeling van een atlas die het uitgevoerde onderzoek synthetiseert naar bestaande en potentiële groene ruimten met een historische, ruimtelijke en culturele betekenis.  De atlas dient als ons onderzoeks- en ontwerpinstrument en opent de vraag naar stedelijke leefbaarheid en het behoud van betwiste open ruimte in het licht van extreme verstedelijkingstrends.

Naast kaarten en diagrammen gebruikte het team luchtfoto’s als hulpmiddel voor het diachronisch lezen van stedelijke en peri-urbane groenstructuren in de Randstad. Met het oog op verleden, heden en toekomst biedt Radical Spaces een radicale herformulering van de waarneming en waardering van fundamentele en minder voor de hand liggende groene structuren, terwijl nieuwe experimenten en ontwerpprocessen worden gestimuleerd en de kennis over onbebouwde ruimte en groen wordt vergroot.

Deze documentatie van klassieke soorten parken en grootstedelijke landschappen, in combinatie met onderzoek naar gecultiveerde periferie en fantastische ongelukken, legt de basis voor het identificeren van de volgende generatie grootstedelijke parken. In het licht van extreme verstedelijkings- en verdichtingstrends is er een grote kans dat wat vandaag de dag lijkt op betwiste onbebouwde ruimte, omgevormd kan worden tot een nieuw type omsloten tuinen, die in staat zijn om de kwaliteit van toekomstige stedelijke ontwikkelingen te sturen.