Havenkwartier Plaspoelpolder

Rijswijk

De huidige bouwopgave ligt grotendeels binnen bestaand stedelijk gebied. In een voller wordende Randstad zijn plekken met een gunstige (OV) bereikbaarheid, nabijheid van (centrum)voorzieningen of landschappelijke kwaliteit het meest aantrekkelijk voor transformatie en verdichting. In het Havenkwartier overlappen genoemde factoren elkaar en versmelten tot een nieuwe vorm van stedelijkheid. Niet het bekende centrum-stedelijke milieu, maar centraliteit door positieve locatie-eigenschappen. De rand van de stad wordt place to be.

Het Havenkwartier is op dit moment sec een bedrijventerrein. Ongeveer 20% van de gebouwen in dit oudste deel van de Plaspoelpolder staat dit moment leeg. De transformatie van het Havengebied naar een gemengd stedelijk gebied gaat gepaard met verdichting en het toevoegen van ongeveer 2500 woningen, met behoud van bedrijvigheid. Na gezamenlijke planvorming met ontwikkelaars en gemeente Rijswijk is het Ruimtelijk Kader voor het Havengebied Plaspoelpolder opgesteld. Het kader biedt houvast en sturing voor organische planvorming. In het plangebied van ongeveer 20ha ontstaat middels transformatie en nieuwbouw ruimte voor een gemengd en duurzaam stedelijk gebied met nautische kwaliteiten.

Havenkwartier wordt een duurzame, gemengde en waterrijke stadswijk. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het raamwerk van de openbare ruimte en de invullingen van bouwvelden. Het is de inherente bestendigheid van Stedenbouw 3.0; vastigheid en flexibiliteit gaan hand in hand. Middels regels wordt gestuurd op functiemenging, samenhang en variatie, klimaatadaptieve en natuurinclusieve bouw, bouwhoogte, dichtheid, plinten en natuurlijke aansluitingen op de omgeving.

Rijswijk is een groene stad. Het toevoegen van stedelijkheid in hoge dichtheid is hiermee niet evident verenigbaar. Het Havenkwartier is daarom opgebouwd vanuit intrinsieke kwalititeiten van de openbare ruimte; doortrekken van lange lijnen, groen-blauwe straatprofielen en de introductie van de Rijswijkse bouwhoogte (4+1 laag). Bovenop deze ge-aarde zekerheid ontspruit een bovenlaag met hogere bebouwing. De uitzonderlijkheid van het Havenkwartier voegt zich in een reeks Rijswijkse omgevingen met een eigen profiel die het onderliggend en continue lommerijke stedelijk veld versterken. Karakteristieke omgevingen die door hun uitzonderlijkheid de identiteit van de stad verrijkt.

Binnen de bouwvelden wordt ruimtelijkheid gestimuleerd, in ruil waarvoor ontwikkelaars aanvullende bouwrechten verkrijgen. Alle bouwplannen leveren daarvoor 20% van hun grondgebied in. Deze ruimte komt terug in de vorm van zogenaamde pocketplaatsen. Kleine stadspleinen, kades, hoven, etc. integraal onderdeel van het ruimtelijke concept en een bijdrage leverend aan de openbare ruimte. De pocketplaatsen dragen bij aan sociale en emotionele binding en maakt het mogelijk diversiteit aan woonvormen en bewoners te realiseren. In door hogere dichtheden en kleinere huishoudens neemt het belang van collectiviteit toe. Deze wordt gevonden in de bestendige kwaliteit van de openbare ruimte en de wijze waarop de bebouwing hierop is georiënteerd. De gelaagde ruimtelijkheid van de Hollandse stad wordt in het Havenkwartier opnieuw uitgevonden.

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk Grootte: 20,5 ha Looptijd: 2017-2019 Status: in ontwikkeling Ontwerpteam: Niels Verdonk (projectleider), Pim Heikoop, Dylan van Wel, Anne Zekveld, Cecilia Bandera, Federica Francalancia, Monika Michalska, Hugo Plat Download: Ruimtelijk Kader Havenkwartier (pdf), Beeldkwaliteitplan Havenkwartier (pdf)